two person riding vintage coupe

Edukacja rośnie

Zapotrzebowanie mieszkańców Warszawy na edukację przyrodniczo-leśną jest duże i wciąż rośnie. Rosną także wymagania stawiane leśnikom. Dotyczą one zarówno treści, jak i samej formy przekazu. Nie wystarczy już tylko samo wytyczenie i instalacja ścieżki w terenie. Potrzebny jest aktywny udział leśników oraz bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą w lesie i w szkołach, a także z turystami odwiedzającymi lasy miejskie. Niezbędne są także foldery, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a także elektroniczne formy przekazywania informacji o ścieżkach – Internet, płyty CD. Obserwowany ostatnimi laty wzrost znaczenia społecznych funkcji lasu powoduje potrzebę bliższej współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z innymi organizacjami i instytucjami. Partnerami administracji leśnej lasów miejskich Warszawy w realizacji polityki leśnej, w tym edukacji przyrodniczo-leśnej, muszą być: administracja wojewódzka w zakresie polityki przestrzennego zagospodarowania terenu województw w sposób gwarantujący lasom maksymalną ochronę (ochrona środowiska, zalesienia, zadrzewienia); administracja lokalna i samorządy w zakresie bezpośredniej współpracy przy procesach planistycznych (plany urządzania lasów, plany przestrzennego zagospodarowania gminy, rezerwatów przyrody), w programach podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczności lokalnej; uczelnie i instytuty leśne przez podejmowanie i realizację badań w zakresie ekologicznych i społecznych funkcji lasów, a także w zakresie realizacji programów edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *