woman facing body of water

Materiał i metoda badawcza

Zbiorowość objętą badaniem stanowiło 212 studentów III roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Brano pod uwagę dwie grupy porównawcze: studentów z Instytutu Turystyki (100 kobiet i mężczyzn – IT) oraz studentów pozostałych kierunków (112 kobiet i mężczyzn – PI). W badaniach wykorzystano samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety, obejmujący następujące bloki: informacje ogólne (płeć, ilość wolnego czasu) oraz bariery i utrudnienia, czynniki aktywizujące, zainteresowania i częstotliwość podejmowania różnorodnych form aktywności ruchowej. Do wyznaczenia czynników motywacyjnych wykorzystane zostały dwuczłonowe pytania. Zestawienie odpowiedzi A – oddziaływanie aktywności ruchowej na ciało i psychikę człowieka i B – wskazanie najważniejszych dla respondentów czynników (motywów) w pytaniach 11-20 pozwoliło wyznaczyć współczynniki korelacji (wartości im bliższe 1, tym istotniejsze statystycznie; poniżej 0,4 nieistotne), co umożliwiło wyodrębnienie grupy czynników (pożądanych celów) mniej lub bardziej możliwych do uzyskania poprzez czynne uczestnictwo w aktywności ruchowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *