two people standing beside body of water watching fireworks

Pojęcie rynku sportowego

Pojęcie rynku jest używane w wielu znaczeniach, odnosi się zarówno do przedmiotów, jak i osób oraz ich działalności, do produkcji i usług. W literaturze przedmiotu spotykamy różne kryteria podejścia do tego terminu i w zależności od tego, jakie kryterium przyjmiemy, rynek rozpatrywać można z odmiennych punktów widzenia. Najczęściej stosowanym w literaturze podejściem jest podejście ekonomiczne lub marketingowe, czasami stosuje się je także do opisu zjawisk organizacyjnych. „W zależności od rodzaju działalności podmiotów mówimy o także o różnych rodzajach rynku, m.in. o rynku pracy, rynku zbytu, rynku towarów czy rynku usług” (Izydorczyk 2000). Klasyczna definicja ujmuje rynek jako ogół stosunków wymiennych towa- rowo-pieniężnych, zachodzących między sprzedającymi, reprezentującymi podaż, a kupującymi, reprezentującymi popyt (Altkom, Kramer 1998). M. Nasiłowski (1998) zwraca z kolei uwagę na relacje zachodzące na rynku określa go jako „formę poziomych więzi między różnymi podmiotami gospodarczymi i konsumenckimi próbującymi sprzedać i kupić towar”. Na podstawie tych definicji można stwierdzić, że rynek obejmuje podmioty rynku oraz zachodzące między nimi stosunki, które powodują powstanie procesu wymiany, dzięki któremu następuje zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień i aspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *