a person standing on top of a rocky hill

Cechy osobowości

Z badań wynika, iż czynnikami motywującymi do aktywności ruchowej kobiety z IT są takie cechy osobowości, jak: zdyscyplinowanie i siła woli, możliwość wzmacniania poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, przeżycie radości, osiągnięcie odprężenia i wewnętrznego spokoju; niestety, nie wyodrębniono czynników, które aktywizują studentki z PI. U studentów widoczna jest duża różnorodność motywów aktywizujących do działania, wśród których jako najskuteczniejsze wskazują: wszechstronny rozwój fizyczny, efektywne spędzanie czasu wolnego, możliwość wyzwalania radości, odprężenia i wewnętrznego spokoju oraz rozwijanie takich cech osobowości jak zdyscyplinowanie i siła woli. Z przedstawionych spostrzeżeń wynika, iż studenci z Instytutu Turystyki w porównaniu ze studentami z innych instytutów w większym stopniu uczestniczą w aktywności ruchowej w czasie wolnym, sięgając zarazem po szerszy zakres form rekreacji. Wskazane przez nich bariery w podejmowaniu aktywności ruchowej oraz czynniki motywacyjne świadczą o wysokim poziomie świadomości istniejących ograniczeń oraz pozytywnego wpływu ruchu na psychofizykę człowieka. Pozwala to stwierdzić, że istnieje zależność między zainteresowaniami (wybór kierunku studiów – organizacja turystyki i rekreacji) a aktywnym wykorzystaniem czasu wolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *