camera, pair of brown shoes, white ceramic mug, grey and black pen, brown smoking pipe

Lasy komunalne Warszawy jako obiekt wypoczynkowy

Jak już wspomniano, zagospodarowanie obszaru wypoczynkowego wiąże się m.in. z koniecznością rozpoznania cech osobowych i preferencji wypoczynkowych użytkowników takiego terenu. Próbę ustalenia tych preferencji w odniesieniu do lasów miejskich Warszawy podjęto w ramach przeprowadzonych w okresie wiosenno-letnim 2004 roku pilotażowych badań ankietowych. Wstępnym etapem analizy zebranego materiału badawczego była charakterystyka wypoczywających w lasach pod kątem ich cech osobowych (płeć, wiek, wykształcenie) oraz statusu rodzinnego. Wśród wypoczywających (102 osoby) większość stanowiły kobiety (63%). Zdecydowanie najbardziej liczną grupę w ogólnej populacji respondentów stanowiły osoby w wieku 56-65 lat (24%) i powyżej 65 lat (13%). Dość liczną grupę tworzyły także osoby młode, w przedziałach wiekowych 18-25 lat (19%) oraz 26-35 lat (28%). Natomiast udział wypoczywających w wieku 36-45 lat oraz 46-55 lat wynosił odpowiednio 9% i 7%. Wśród ogółu respondentów dominowały osoby z wykształceniem średnim – 38%. Kolejną pod względem liczebności grupą byli respondenci z wykształceniem wyższym – 21% oraz zasadniczym zawodowym – 18%. Najmniej było respondentów z wykształceniem podstawowym – 6% badanych. W badanej grupie przeważały osoby posiadające dzieci – 53%. Przy czym najbardziej liczną grupę tworzyły osoby z małymi dziećmi (do 8 lat) – 20% respondentów, następnie z dziećmi w wieku 8-16 lat (12%), z dziećmi powyżej 16 lat (11%) oraz dziećmi usamodzielnionymi (10%). Udział osób bezdzietnych wynosił 47%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *