a person standing in a narrow canyon between two mountains

Strategia rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce do roku 2012

Strategia rozwoju infrastruktury sportowej jest częścią Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 – cele i zadania, przyjętej przez MENiS 14. 02. r. Strategia ta zakłada poszukiwanie rozwiązań optymalizujących warunki do dalszego rozwoju budownictwa obiektów sportowych administrowanych przez samorządy lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. budowy osiedlowych, miejskich, gminnych ośrodków sportu i rekreacji. W strategii tej przyjmuje się, że z ogółu środków przeznaczonych rocznie na inwestycje sportowe do 70% kierowanych będzie na inwestycje terenowe, zgodnie z uchwalonymi wojewódzkimi programami rozwoju bazy sportowej, a do 30% na dofinansowanie zadań z planu inwestycji strategicznych. Zakłada się, że nowo powstająca i modernizowana infrastruktura sportowa przeznaczona będzie dla kadry olimpijskiej i narodowej, młodzieży uzdolnionej sportowo, sportowców niepełnosprawnych, a także potrzeb społeczności lokalnej. Działania te będą realizowane w formie różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym: realizacji inwestycji o charakterze remontowo-modemizacyjnym, uzupełniania istniejących kompleksów sportowych o brakujące elementy obiektów i urządzeń, budowania obiektów specjalistycznych niezbędnych do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *