camera, pair of brown shoes, white ceramic mug, grey and black pen, brown smoking pipe

Wnioski i uwagi do dalszych poczynań związanych z realizacją proponowanej koncepcji

Proponowaną koncepcję należy poddać pod dyskusję i ocenie rady osiedla i jego mieszkańców. Należy poddać ją również ocenie grupy ekspertów z zakresu m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki, architektury krajobrazu, rekreacji i ekologii. Należy dokonać analizy SWOT, czyli wyodrębnić mocne i słabe strony koncepcji oraz jej możliwości i zagrożenia. Po tak wnikliwej analizie można podejmować decyzje dotyczące dalszych działań realizacyjnych. Zaproponowana droga do opracowania koncepcji programowo-funkcjonalno- przestrzennej zagospodarowania rekreacyjnego zapewne nie wyczerpuje problemów związanych z praktycznym działaniem na tym polu. Jest natomiast próbą porządkowania tej tak ważnej sfery funkcjonowania człowieka na obszarach wypoczynkowych. Wskazane w opracowaniu ogólne wytyczne będą w przyszłości wymagały dalszych szczegółowych rozważań w oparciu o założenia teoretyczne, jak i w dużej mierze doświadczenia z praktycznych działań. Wydaje się również, że podana tu droga działań może mieć znakomite zastosowanie przy zagospodarowaniu placów zabaw i gier, tak ważnych we współczesnym procesie edukacji pokolenia cywilizacji wiedzy (Fąk 2004

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *